Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 28-04-2018 in Overig nieuws, SGS Nieuws, Verenigingsnieuws

KNSB en de regionale bonden: een volgende fase.

Als het aan het bestuur van de SGS ligt, zal er in de komende jaren een aardverschuiving plaatsvinden in bestuurlijk schakend Nederland. Wij hebben de afgelopen jaren geregeld verslag gedaan van de voortgang betreffende de samenwerking van de SGS met de SBO en de OSBO.

Omdat er in de laatste maanden voorbereidingen zijn getroffen om nu concrete stappen te zetten, denk ik dat het goed is om een update te verzorgen voor iedereen die betrokken en/of geïnteresseerd is.

 

Maar eerst, waar was het allemaal ook al weer om te doen?

In 2014 hebben wij (voorzitters SBO, OSBO en SGS) een stip op de horizon gezet. Doel is aanpassing van de organisatiestructuur van de KNSB. Redenen hiervoor zijn het moeilijker vinden van vrijwilligers, de nog immer voorkomende verschillen in reglementen, de dubbele acties (bijvoorbeeld op financieel gebied) die worden verricht en de mogelijkheid die de huidige tijd (digitalisering) biedt om werkprocessen centraal en geautomatiseerd uit te voeren.

Op initiatief van het bestuur van de KNSB is in het verleden al vijf keer eerder tevergeefs geprobeerd deze structuurwijziging door te voeren. Wij denken dat de tijd rijp is om deze wijziging van onderuit en op een organische manier door te voeren.

Nadat in oktober en november 2017 de drie ALV’s wederom hun instemming verleenden met de verdere voortgang van het project, is de werkgroep Competitie aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot twee voorstellen competitiereglement (4- en 8-tallen) welke eerder deze week aan alle SGS verenigingen zijn toegezonden. Wij zien dit als een eerste concrete stap naar verdere samenwerking (zonder het opgeven van de autonomie!) die uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe structuur.

Naast de misschien niet heel erg zichtbare directe voordelen die deze nieuwe regionale competitieopzet biedt (hoewel hier en daar de reisafstand iets kleiner zou kunnen worden, met name aan de oostgrens van de SGS), is het naar onze mening vooral belangrijk om te laten zien dat we graag de volgende stap naar de nieuwe structuur willen inzetten.

De drie bonden hebben afgelopen woensdagmiddag met het bestuur van de KNSB en het bondsbureau verder gepraat over de komende periode van drie jaar. In deze periode willen wij onderzoeken welke taken kunnen worden gecentraliseerd op het gebied van financiën (2019) en website (2020). In de bondsraad van begin juni dit jaar zal een instemmingsbesluit hierover worden voorgelegd aan de andere regionale en bijzondere bonden.

Als SGS waren wij (Harm-Theo en ik waren aanwezig) vooral ook blij met de manier waarop KNSB en bondsbureau hierin staan en de getoonde bereidheid om mee te denken en mee te werken.

Let wel, ook voor de besturen van de drie bonden is nog lang niet alles duidelijk. Want hoe waarborgen we in de toekomst de binding met de regio en achterban als we bijvoorbeeld over zouden gaan naar een districtenstelsel? Hoe zien de jeugdcompetitie en –opleiding eruit? En op welke manier kunnen we kampioenschappen en andere evenementen blijven financieren? Het zijn vragen die we tijdens de route willen beantwoorden. En uiteraard altijd samen met de SGS verenigingen.

 

Mochten er vragen zijn, dan zijn wij als bestuur daarvoor natuurlijk altijd bereikbaar.

 

Jeroen Schuil

(voorzitter SGS)