Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 04-05-2017 in Overig nieuws, SGS Nieuws, Verenigingsnieuws

Algemene Vergadering SGS (3 mei 2017)

Beste dames en heren bestuursleden van de bij de SGS aangesloten schaakverenigingen,

Zoals bekend hebben wij gisteren in Amersfoort tijdens onze voorjaars Algemene Vergadering gesproken over het standpunt van de SGS inzake het in de Bondsraad van 17 juni aanstaande voorliggende voorstel tot scheiding van de competities.

Allereerst moet het mij van het hart dat ik ietwat teleurgesteld ben door de opkomst gisteravond. Van de 106 te verdelen stemmen waren slechts 54 aanwezig. Dat is net de helft. Meer dan de helft van de verenigingen kwam niet opdagen, waarbij ook een aantal niet de moeite had genomen zich af te melden.

Omdat het een agendapunt betreft dat de kern van onze activiteiten, namelijk de externe competitie, raakt, wil ik langs deze weg toch graag nogmaals de conclusies en beleidsbeslissingen/beleidsvoornemens van de SGS op een rijtje zetten. Dit doe ik zowel in deze mail als met een integrale weergave op onze SGS website.

In het voortraject is aan alle verenigingen nogmaals uitgelegd hoe het door de werkgroep geformuleerde voorstel tot stand is gekomen. Bij de bij de uitnodiging gevoegde bescheiden was onder andere een tijdspad opgenomen.

Ook was hierin de beantwoording van vragen die door diverse regionale bonden in een eerder stadium waren gesteld opgenomen. Tot slot bevatte de meegezonden bescheiden een puntsgewijze aanduiding van het voorliggende besluit.

Tijdens onze bijeenkomst van gisteravond werd al snel duidelijk dat deze verschillende documenten, verspreid en gebundeld door het Bondsbureau en integraal aan de SGS verenigingen doorgezonden, niet één duidelijk voorstel presenteerden. De verschillende voorwaarden stonden soms her en der. Hierdoor ontstond een levendige discussie.

Uiteindelijk werd duidelijk dat er op 17 juni aanstaande gestemd gaat worden over een proefperiode van twee jaar (in te gaan in het seizoen 2018-2019), waarbij teams zich kunnen aanmelden voor de zaterdagcompetitie en worden ingedeeld op basis van gemiddelde rating/sterkte en reisafstand. Om überhaupt te starten, dienen zich minimaal 80 teams aan te melden.

Door bijna alle SGS verenigingen werd aangegeven dat men sceptisch staat tegenover het harde “ja” of “nee”, zonder dat er criteria gesteld lijken te zijn voor het welslagen van de proefperiode. Zo zien een aantal verenigingen eigenlijk nog steeds graag (zoals ook al besproken in de twee SGS bijeenkomsten in het voorjaar van 2016) dat er een vorm van promotie en degradatie blijft bestaan tijdens de proefperiode. Dit is echter geen haalbare kaart gebleken, zo moest ik ook gisteravond weer herhalen.

Veel verenigingen gaven daarnaast aan blij te zijn met het visiestuk, zoals door het SGS bestuur opgesteld. Hierin gaan wij in op de uitgangspunten van de SGS competitie vanaf 2018-2019. Zo zullen de eindstanden van 2017-2018 als basis dienen, mocht de proefperiode op een mislukking uitdraaien. Ook moet er gekeken worden naar ratinggrenzen en invallersproblematiek.

Henk van Lingen zal hierin het voortouw nemen, uiteraard in overleg met de SGS verenigingen.

Nadat iedereen in de gelegenheid was gesteld om zijn/haar visie, twijfels, opmerkingen en vragen te uiten, werd (na een koffiebreak) gestemd over het standpunt van de SGS ten aanzien van dit voorstel.

De uitkomst hiervan was dat de helft van de aanwezige verenigingen (27 stemmen) voor het voorstel stemde. Twee verenigingen stemden tegen en ongeveer 40% onthield zich van stemming (blanco).

De onthoudende verenigingen hebben in een stemverklaring (en ook na afloop tijdens de naborrel) aangegeven waarom zij dit hebben gedaan. Zij hechten eraan een signaal af te geven aan het SGS bestuur en daarmee aan de Bondsraad. Ik heb aangegeven dit signaal zeker op te pakken. In de Bondsraad zal ik dan ook kritisch (blijven) kijken naar de implementatie van de scheiding der competities. Vragen over criteria (wanneer is de proefperiode wel of niet geslaagd?) zal ik blijven stellen. In de Bondsraad wordt een nieuwe werkgroep ingesteld die voor de invoering en monitoring moet zorgen. Ook bij de leden (waarin onder andere Colijn Wakkee zal plaatsnemen) zal ik aandringen op het zo snel mogelijk formuleren van criteria.

Met deze toezeggingen werd de avond uiteindelijk in goede harmonie afgesloten.

 

Met vriendelijke groet,

Jeroen Schuil

(voorzitter SGS)