Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 06-12-2016 in Overig nieuws, SGS Nieuws

2e jaar samenwerking OSBO-SBO-SGS

In de Algemene Ledenvergadering van de OSBO op 30 november jongstleden hebben ook de bij de Oostelijke Schaakbond aangesloten verenigingen zich uitgesproken voor een verdere verdieping van de samenwerking tussen de regionale schaakbonden OSBO, SBO en SGS.

De vragen die eerder in de vergadering van de SBO en onze eigen SGS al werden gesteld, kwamen ook nu aan bod. Uiteraard is het voor velen nog onduidelijk wat het eindstation is, maar zoals in de andere vergaderingen al opgemerkt, is dat ook voor ons als stuurgroep nog niet uitgekristalliseerd.

Nog even kort samenvattend: OSBO, SBO en SGS hebben anderhalf jaar geleden besloten om gesprekken te beginnen teneinde de gezamenlijke overeenkomsten en verschillen nader te bekijken. In het stuk dat na ons eerste jaar van overleg is opgesteld, werd dit als volgt op papier gezet:

“Wij menen dat een verdergaande samenwerking wenselijk/noodzakelijk is, gezien de volgende tendensen: afname van het aantal schaakverenigingen, het steeds moeizamer komen tot een goede competitie-indeling, de afnemende animo voor regionale kampioenschappen, verminderde interesse in vrijwilligerswerk en invloed van automatisering/internet.”

Het regelmatige overleg resulteerde in een Plan van Aanpak (“de stip op de horizon”) die drie jaar in beslag zou moeten nemen. Elk jaar worden de resultaten geëvalueerd en in de drie ALV’s besproken. Ook vindt er ieder jaar een stemming plaats over de voortzetting.

Of er nou sprake zal zijn van een fusie, een nieuw district of een andere vorm. Wij verwachten door het bereiken van een aantal belangrijke uitgangspunten het schaken in de grotere regio te bevorderen. Deze uitgangspunten zijn als volgt in het stuk geformuleerd:

“Door een verdergaande samenwerking zijn wij gezamenlijk in staat om te zorgen voor één of meerdere boeiende competities, dezelfde activiteiten te organiseren met minder vrijwilligers, op een goedkopere/efficiëntere wijze gebruik te maken van automatisering/internet, meer aandacht te geven aan de hoognodige kadervorming en meer aandacht te geven aan trainingen van zowel jeugd als senioren.”

Zoals aan het begin gemeld, hebben de verenigingen van alle drie betrokken bonden zich met overgrote meerderheid achter de bestuursvoorstellen, inhoudende een voortzetting van het plan, geschaard. Dit betekent dat we in de tweede fase van het driejaren plan zijn gekomen.

Uitwerking van dit plan behelst het instellen van een Stuurgroep (Erik Blom, Dirk Hoogland, Erik Mijnheer en Jeroen Schuil). Deze Stuurgroep stuurt een aantal werkgroepen aan, te weten:
• Werkgroep regelgeving, die zorgdraagt voor synchronisatie statuten en reglementen
• Werkgroep Financiën, die zorgdraagt voor een opzet van de volledige financiële huishouding en komt met een voorstel inzake de opgebouwde reserves
• Werkgroep Competitie, die komt met een voorstel voor een goed verloop en indeling van de verschillende competities
• Werkgroep kampioenschappen, die komt met een voorstel voor het organiseren van de diverse kampioenschappen
• Werkgroep Jeugd, die uitzoekt wat een optimale samenwerking kan zijn tussen de verschillende jeugdcommissies
• Werkgroep training, die komt met een voorstel hoe op deze schaalgrootte goede trainingen georganiseerd kunnen worden
• Werkgroep communicatie en PR, die komt met een voorstel hoe op deze schaalgrootte gezorgd kan worden voor een goede binding met de verenigingen en de wijze waarop communicatie en PR plaats zou moeten vinden

Wij verwachten van al deze Werkgroepen dat zij, na goed overleg in welke vorm dan ook, allen met een slotstuk komen dat de basis van een nieuw district of andere vorm van samenwerking zal vormen. Dit stuk kan, nadat het door de Stuurgroep tot één overkoepelend document is gevormd, in de drie ALV’s worden besproken waarna stemming over de voortzetting in fase 3 plaatsvindt.

Op dit moment is het dus zaak dat de verschillende Werkgroepen gevuld gaan worden. Uiteraard dient hier minimaal één persoon (lid van een vereniging) van elk van de drie betrokken bonden bij aanwezig te zijn.

Ik wil bij deze dan ook de SGS verenigingen vragen om te kijken of er leden zijn die actief betrokken zouden willen worden in dit proces en tijd kunnen vrijmaken om te participeren.
Aanmelding graag via mij: voorzitter@sgs-schaakbond.nl

Jeroen Schuil