Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 14-03-2021 in Competitienieuws

Verslag wedstrijdleidersoverleg 1 maart

Op 1 maart is er een online wedstrijdleidersoverleg geweest met de voorzitter en de competitieleider van de SGS en 15 extern wedstrijdleiders van SGS verenigingen. Het onderwerp van dit overleg was de hervorming van de externe competitie.

De gezamenlijke competitie met SGS, OSBO en SBO is in het seizoen 2018/2019 gestart als een pilot van twee jaar. Wegens corona is deze pilot met één jaar verlengd. De pilot eindigt nu in de zomer van 2021.

Ongeveer een jaar geleden is ook een wedstrijdleidersoverleg geweest. De resultaten daarvan zijn gebruikt om nu twee scenario’s voor een nieuwe competitieopzet voor te leggen. Deze scenario’s zijn vooraf aan alle wedstrijdleiders, voorzitters en contactpersonen toegestuurd.

De scenario’s laten zich als volgt samenvatten:

  • Scenario 1: De huidige opzet met een acht- en een viertallencompetitie. De hoogste klasse van de achttallen speelt in poules van 10 teams. De lagere klassen in poules van 8 teams.

  • Scenario 2: Er is nog maar één competitie, met achttallen op de hoogste twee niveau’s en zestallen in de overige klassen. Er wordt gespeeld met poules van 10 teams.

  • In beide scenario’s wordt de indeling in beginsel gemaakt met vaste speelweken. Voor iedere ronde zijn twee weken beschikbaar, een club kan per team aangeven voor de thuiswedstrijden altijd in week 1, of altijd in week 2 te willen spelen. Ook kan voor een team een tegengesteld lotingsnummer worden aangevraagd ten opzichte van een ander team. Zo speelt er indien gewenst maar één team tegelijk thuis.

De volledige tekst van de beschrijving is op 21 februari per e-mail aan alle wedstrijdleiders en voorzitters verzonden.

Een peiling van de reacties van de clubs leverde het volgende op:

10 clubs met een voorkeur voor scenario 1 (waarvan 2 een lichte voorkeur)

6 clubs met een voorkeur voor scenario 2 (waarvan 1 een lichte voorkeur)

2 clubs zonder specifieke voorkeur.

Genoemde argumenten vóór scenario 1 (een achttallencompetitie en een viertallencompetitie):

  • Bij kleine clubs kan vaak nog net een viertal worden geformeerd, maar een zestal is teveel.

  • Als er zowel een achttallen- als een viertallencompetitie is kunnen spelers over en weer invallen.

  • Een achttal past in twee auto’s, een viertal in één auto. Bij een zestal heb je twee auto’s nodig. Dat is minder efficiënt.

 

Genoemde argumenten vóór scenario 2 (zestallen)

  • Doordat er nog maar één competitie is, is er meer ruimte op de kalender en worden er 9 ronden gespeeld.

  • Vereenvoudiging van de competitie (en de indeling).

  • Meer regelmaat in de wedstrijddata.

  • Reisafstanden worden kleiner doordat er geen 9 klassen meer zijn (5 klassen in de viertallen en 4 klassen in de achttallen) maar nog slechts 4 of 5. Het totaal aantal spelers wordt echter iets kleiner omdat men niet meer in twee competities kan spelen.

Verder werd ingebracht dat het wellicht een idee is om in scenario 1 alleen een viertallencompetitie aan te bieden voor de lagere niveaus. Dat behoudt de mogelijkheden voor de kleinere clubs, maar voorkomt het huidige probleem van competities die elkaar beconcurreren hogerop.

Eén vereniging zag het verschil in teamgroottes tussen de 1e en 2e klasse in scenario 2 als een potentieel probleem bij promotie (waar halen we twee extra spelers vandaan) en degradatie (wie gaat er uit het team).

HOE NU VERDER

De resultaten ons overleg van 1 maart en de overleggen van de OSBO en de SBO zullen worden besproken in de stuurgroep, bestaande uit voorzitters en competitieleiders van de drie bonden.

Op basis hiervan proberen we tot een gezamenlijk voorstel voor een nieuwe competitieopzet te komen. Dit voorstel kunnen we op de voorjaarsvergadering van de SGS aan de leden voorleggen.

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Marc Jongerius of Henk van Lingen.