Gewijzigde contributie-inning 2022

Geplaatst door

Beste penningmeesters,

Vanaf 2022 wordt de contributie op 2 manieren geïnd.

KNSB GEDEELTE

De KNSB stuurt ieder kwartaal aan elke vereniging een nota. Deze dient elke keer rechtstreeks aan de KNSB voldaan te worden. Het rekeningnummer hiervoor is: NL67 ABNA 0891 7435 37. Vermeld bij de omschrijving het factuurnummer. Deze contributie is inclusief 21% BTW.

SGS GEDEELTE

De contributie voor SGS wordt zoals gewoonlijk betaald via de rekening-courant. Deze contributie bedraagt € 1,32 voor een senior lid en € 0,66 voor een jeugdlid. Aangezien er vanwege coronamaatregelen nog nauwelijks kosten gemaakt zijn is besloten, om de contributie over Q1 van 2022 niet in rekening te brengen. Dat zou alleen maar tot een onevenredige verhoging van het eigen werkkapitaal voor SGS leiden.
Er zijn verenigingen die veel meer geld overgemaakt hebben dan het openstaande saldo. Er is daarom besloten om alle saldi boven € 100,– terug te brengen tot die € 100,–. Binnen enkele dagen zal dit worden uitgevoerd.

Hans Oosterhout
Penningmeester SGS
penningmeester@sgs-schaakbond.nl